อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตที่พบในปัจจุบันมีบางลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพราะสิ่งมีชีวิตต่างๆ เหล่านี้มีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษเดียวกันแต่ที่มีลักษณะแตกต่างๆกัน เพราะมีวิวัฒนาการไปตามสภาพแวดล้อมที่ดำรงชีวิตอยู่นั่นเอง

นักวิทยาศาสตร์จึงใช้ความคล้ายคลึงกันของสิ่งมีชีวิตในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โดยในอดีตการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตจะใช้ลักษณะทางกายวิภาค ลักษณะทางสัณฐานวิทยา รวมทั้งสมบัติทางเคมี ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้นำข้อมูลการวิเคราะห์ลำดับเบสบนสาย DNA มาสร้างแผนภาพแสดงสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตพบว่าสามารถแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 3 โดเมน (Domain) คือ แบคทีเรีย อาร์เคีย และยูคาเรีย

ในบทเรียนนี้จะใช้เกณฑ์ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยพิจารณาจากหลักฐานซากดึกดำบรรพ์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาความคล้ายคลึงกันของโครงสร้าง การทำงาน การเปรียบเทียบสารชีวโมเลกุลและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจากหลักฐานดังกล่าวทำให้ วิทเทเคอร์ (R.H. WHITAKER) จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรพืช อาณาฟังไจ อาณาจักรโปรติสตา และ อาณาจักรโมเนอรา

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 5 อาณาจักร