ผู้พัฒนา

นางอังคณา ถิรศิลาเวทย์

วิทยาฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.ชีววิทยา/กศ.ม.จิตวิทยา