ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร

          ความหนาแน่นของประชากรคือจำนวนประชากรต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตรความหนาแน่นของประชากรแบ่งออกเป็น2ประเภทคือความหนาแน่นประชากรอย่างหยาบ (crude density) และความหนาแน่นเชิงนิเวศ (ecological density)

          1. ความหนาแน่นประชากรอย่างหยาบเป็นการวัดความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ทั้งหมดของที่อยู่อาศัยเช่น

พื้นที่ป่ามี 5 ไร่มีตั๊กแตนอยู่500ตัวเพราะฉะนั้น

ความหนาแน่น = 500/5ตัวต่อไร่ = 100ตัวต่อไร่

          2. ความหนาแน่นเชิงนิเวศเป็นการวัดความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่อยู่อาศัยจริงของสิ่งมีชีวิตนั้นเช่นในพื้นที่ป่ามี 50 ไร่แต่มีบริเวณที่ปลูกผักรวมแล้วเพียง10ไร่ประชากรหนอนกระทู้มีอยู่ 50,000 ตัวดังนั้น

          การนับจำนวนสิ่งมีชีวิตเพื่อหาความหนาแน่นของประชากรบางครั้งอาจจะนับได้ทั้งหมดแต่โดยทั่วไปแล้วเราจะไม่สามารถนับได้ทั้งหมดจริงค่าความหนาแน่นที่ได้จะเป็นความหนาแน่นเชิงเปรียบเทียบเท่านั้นการวัดความหนาแน่นของประชากรสามารถแบ่งเป็น2แบบคือความหนาแน่นสมบูรณ์หรือความหนาแน่นที่แท้จริง (absolute density) และความหนาแน่นสัมพัทธ์(relative density)