รูปแบบการเพิ่มของประชากร

  • 1. เป็นการเพิ่มประชากรโดยที่สมาชิกของประชากรนั้นมีการสืบพันธ์เพียงครั้งเดียว (Single reproduction) ประชากรมีความสามารถในการเพิ่มประชากรในระยะแรกได้อย่างรวดเร็วมีจำนวนลูกมากต่อการผลิตหนึ่งครั้งและสามารถผลิตลูกได้เมื่อนำมาเขียนกราฟจะได้กราฟแบบเอกโพเนนเซียล (exponential )คือมีอัตราการเกิดสูงกว่าอัตราการตายมาก
  • 2. เป็นการเพิ่มประชากรโดยสมาชิกของประชากรนั้นมีโอกาสในการสืบพันธุ์ได้หลายครั้งในช่วงชีวิต (multiplereproduction) จะผลิตลูกหลานได้จำนวนน้อยต่อการผลิตหนึ่งครั้งและมีวัฏจักรชีวิตค่อนข้างยาวนานตัวอ่อนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและมีอัตราการตายต่ำเช่นสุนัขช้างม้าคนฯลฯเมื่อนำการเจริญลักษณะนี้มาเขียนกราฟจะได้กราฟแบบลอจิก (logistic ) หรือในกรณีของสิ่งมีชีวิตที่เป็นกราฟแบบเอกโพเนนเซียล (exponential ) ในช่วงแรกให้กราฟออกมาเป็นรูปJ–shape ในขณะที่สมาชิกของประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้เกิดความหนาแน่นมากขึ้นการแก่งแย่งเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยพื้นฐานที่มีอยู่อย่างจำกัด (K) มีสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดที่สภาพพื้นที่นั้นๆรับได้ณเวลานั้นอัตราการเกิดจะค่อยๆลดลงในขณะที่อัตราการตายเพิ่มขึ้นจนในที่สุดเท่ากับอัตราการเกิดหรือที่เรียกว่าจุดสมดุลการเพิ่มประชากรเป็นแบบlogistic ซึ่งกราฟมักเปลี่ยนเป็นรูปS– shape