ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์

       หมายถึง โครงสร้างที่ห่อหุ้มไซโทพลาสซึมของเซลล์ให้คงรูปภาพและแสดงขอบเขตของเซลล์ ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์และพนังเซลล์
       ผนังเซลล์ เป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์พืชสาหร่าย โพรโทซัว แบคทีเรีย และเห็ดรา แต่ไม่พบในเซลล์ผนังเซลล์มีหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงให้แก่เซลล์ ทางสำหรับให้ไซโทพลาสซึมจากเซลล์หนึ่งติดต่อกับไซโทพลาสซึมของเซลล์ข้างเคียง เรียกบริเวณนี้ว่า พลาสโมเดสมาตา

     ยื่อหุ้มเซลล์ หรือเป็นเยื่อบางๆล้อมรอบไซโทพลาสซึมพบในเซลล์ทุกชนิด มีความหนาประมาณ8.5-10 นาโนเมตร กั้นสารที่อยู่ภายในกับภายนอกเซลล์และรักษาสมดุลของสารภายในเซลล์ โดยควบคลุมการผ่านเข้าออกของเซลล์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วยฟอสโฟลิพิดจัดเรียงตัวเป็น2 ชั้น โดยการหันปลายข้าง(polar head) มนีสมบัติชอบน้ำออกด้านนอกและปลายที่ไม่มีขั้ว(non pola tail) มีสมบัติไม่ชอบน้ำเข้าด้านในโดยมีโปรตีนแทรกอยู่