กล้องจุลทรรศน์

        กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เเละเซลล์ของสิ่งมีชีวิตกล้องจุลทรรศน์ เป็นอุปกรณ์สำหรับมองดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่า กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์สำคัญของนักวิทยาศาสตร์ ช่วยในการศึกษาเซลล์สิ่งมีชีวิตเล็กๆ สังเกตการเติบโตของโครงสร้างต่างๆ ซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบขึ้นด้วยเซลล์ และเซลล์คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สำหรับกล้องจุลทรรศน์จะมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสง (light microscope) กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ (stereoscopic microscope) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope)

กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสง (light microscope)
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ (stereoscopic microscope)
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope)