การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

         การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของคน ทำได้โดยการสืบประวัติครอบครัวซึ่งมีลักษณะที่ต้องการศึกษาหลายๆชั่วอายุคน ดังที่นักเรียนทำในกิจกรรม 4.1 จากนั้นนำมาเขียนแผนผังแสดงบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะที่ศึกษาเรียกแผนผังดังกล่าวว่า เพดดิกรี(pedigree)โดยใช้สัญลักษณ์แทนบุคคลต่างๆทั้งผู้ที่แสดงและไม่แสดงลักษณะที่กำลังศึกษา หากลักษณะใดมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพดดิกรีจะช่วยให้สังเกตเห็นแบบแผนการถ่ายทอดได้ง่ายขึ้น และอาจช่วยให้บอกได้ว่าลักษณะนั้นๆ เป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อย เป็นลักษณะพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศใดเพศหนึ่งเป็นพิเศษหรือไม่  นักเรียนจะได้ศึกษาตัวอย่างเพดดิกรีของลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ต่อไป
          การถ่ายทอดลักษณะการมีลักยิ้ม และการมีนิ้วเกินเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นลักษณะเด่นตัวอย่างลักษณะเด่นอื่นๆ  ได้แก่ โรคท้าวแสนปน และคนแคะ เป็นต้น  จากเพดดิกรีจะเห็นว่า ผู้ที่แสดงลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นลักษณะเด่น เช่น ผู้มีลักยิ้มหรือมีนิ้วเกินทุกคน จะมีพ่อหรือแม่ที่แสดงลักษณะดังกล่าวเช่นกัน  อย่างไรก็ตามยังมีลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างปรากฏในรุ่นลูก แม้พ่อแม่จะไม่แสดงลักษณะนั้น เช่น ลักษณะผิวเผือก และโรคเลือดจางธาลัสซีเมียนักเรียนจะได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะโรคธาลัสซีเมีย
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม