การเปลี่ยนเเปลงทางพันธุกรรม

การเปลี่ยนแปลงและการแปรผันทางพันธุกรรม
     สิ่งมีชีวิตต้องมีการสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ อย่างมากมายทั้งที่เป็นสารเคมี รังสี อาหาร หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งการสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ โดยหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นกับยีน หรือเกิดขึ้นกับสารพันธุกรรมที่อยู่ในช่วงการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ก็จะส่ผลให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ และการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวงจำกัดเฉพาะกลุ่มสิ่งมีชีวิตเท่านั้น จะเรียกว่า การแปรผัน (variation)
  – การแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation)
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งที่มีชีวิตแบบเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิต เป็นลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง เช่น สีขนของสุนัข การห่อลิ้น เป็นต้น ส่วนอีกลักษณะ คือ การแปรผันแบบต่อเนื่อง เช่น สีผิวที่แตกต่างกัน เป็นต้น