การคัดเลือกโดยธรรมชาติ

             นักธรรมชาติวิทยา ชาวอังกฤษได้นำเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการว่า “ วิวัฒนาการโดยการคัดเลือกตามธรรมชาติ 

ดาร์วินอธิบายว่า ตามสภาพธรรมชาติสิ่งมีชีวิตทมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไดดีกว่าพวกอื่น จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ และถ่ายทอดลักษณะที่เหมาะสมต่อไป

            แนวคิดของดาร์วินได้มาจากข้อมูลทางธรรมชาติที่เขาเก็บรวบรวมได้ ขณะที่เขาเดินทางไปกับเรือสำรวจตามแนวฝั่งทวีปรอบโลก การสำรวจตามแนวฝั่ง ของทวีปอเมริกาใต้ และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ดาร์วินได้พบว่าพืชและสัตว์ บนพื้นทวีป และหมู่เกาะมีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน ดาร์วินสังเกตพบว่านกฟินซ์ 13 สปีชีส์ พบบนหมู่เกาะกาลาปากอส ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีจงอยปากที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่าง ๆ กันตามความเหมาะสมของประเภทอาหารที่นกแต่ละชนิดกิน

             การคัดเลือกโดยธรรมชาติถือเป็นกลไกพื้นฐานของการเกิดวิวัฒนาการร่วมกับกลไกอื่นๆ การคัดเลือกโดยธรรมชาติทำให้ประชากรที่มีลักษณะเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมสามารถดำรงชีวิตและแพร่พันธุ์ประชากรในรุ่นต่อไปได้ แต่สำหรับประชากรที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะถูกคัดทิ้งและลดจำนวนลงไป ทำให้สิ่งมีชีวิตที่ถูกคัดเลือกให้เหลืออยู่เกิดวิวัฒนาการโดยปรับเปลี่ยน (adaptation) ให้มีลักษณะทางสรีระ พฤติกรรมและรูปแบบการดำรงชีวิตที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่ประชากรนั้นอาศัยอยู่

      นกเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับ นกบนผืนแผ่นดินใหญ่ เขาเชื่อว่านกเหล่านี้ต่างมีบรรพบุรุษร่วมกัน คือ อาศัยอยู่บนทวีปอเมริกาใต้มาก่อนแต่มีการอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ที่หมู่เกาะ และมีการแยกย้ายไปอยู่ในถิ่นอาศัยที่ แตกต่างกันจึงมีการปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อม เมื่อระยะเวลานานมากขึ้นมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเป็นนก สปีชีส์ใหม่

            ในทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน การคัดเลือกตามธรรมชาติ(Natural Selection) เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประชากรของสิ่งมีชีวิต สปีชีส์หนึ่ง ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นำไปสู่การเกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ขึ้นได้ ดาร์วินเสนอกลไกการคัดเลือกตามธรรมชาติขึ้นจากข้อสังเกตซึ่งเป็นสภาพธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตบนโลก

 จากข้อสังเกตข้างต้น เมื่อทรัพยากรมีจำกัดประชากรที่มีจำนวนมากจะมี การแก่งแย่งกัน เฉพาะสมาชิกที่เหมาะสมในสภาวะแวดล้อมขณะนั้นเท่านั้นที่จะเหลือรอดชีวิตอยู่ได้(Survival to produce) และสามารถสืบพันธุ์ผลิตลูกหลานใน รุ่นต่อ ๆ ไปได้ จึงจะมีโอกาสในการส่งทอดลักษณะไปยังรุ่นลูก ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะในประชากรเกิดขึ้นช้า ๆ จนวิวัฒนาการเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่