เทคโนโลยีชีวภาพ

          เทคโนโลยีชีวภาพไม่มีจำนวนประเภทหรือไม่มีจำนวนชนิดที่แน่นอน และที่สำคัญคือ ไม่ควรจะระบุจำนวนประเภทหรือจำนวนชนิดที่แน่นอนลงไป เพราะมันจะเป็นการขัดขวางหรือเป็นการจำกัดการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในสาขาต่างๆหรือด้านต่างๆ เนื่องจากเมื่อระบุจำนวนประเภทหรือจำนวนชนิดที่ชัดเจนลงไปจะเป็นการตีกรอบขอบเขตของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพอยู่แค่ในจำนวนประเภทหรือจำนวนชนิดที่ได้ระบุหรือนิยามไว้ ทำให้จำกัดการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพลงไปด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพมี 4 ประเภท คือ
1.GMOs
2.การโคลนนิ่ง
3.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4.ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
          ซึ่งประเภทเหล่านี้เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต ถ้าเทคโนโลยีชีวภาพถูกจำกัดด้วยประเภทเหล่านี้ การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับบางเทคโนโลยีที่นอกเหนือจากนี้อาจไม่เกิดขึ้นได้
เช่น
– DNA Computing เป็นการประยุกต์ความรู้มาใช้ระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อนำดีเอ็นเอ (DNA) มาใช้ในการคำนวณประมวลผลคล้ายกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
– Bionics เป็นการประยุกต์ความรู้มาใช้ระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างสิ่งที่เลียนแบบธรรมชาติขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหา